wyszukiwarka Mapa strony książka teleadresowa pomoc
Serwis informacyjny Powrót do strony głównej BIP

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
www.bip.gov.pl
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do wydziałów Urzędu Miasta oraz podległych Urzędowi jednostek organizacyjnych

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 200, poz. 1651) w Urzędzie Miasta Tychy uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), dostępna pod następującym adresem:

Adres ESP: esp.umtychy.pl

Dodatkowo dla Urzędu Miasta Tychy została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Adres ESP na ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap

Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem można przesyłać do adresatów ESP za pomocą formularza internetowego, który znajduje się na powyższej stronie internetowej lub wysyłając je jako załącznik poczty elektronicznej na odpowiedni adres pocztowy (lista adresów e-mail znajduje się tutaj). Dokumenty można również złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta na odpowiednim nośniku danych. Nośnik danych powinien obsłużyć możliwość zapisania na nim Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Obsługiwanymi nośnikami danych są: dyskietka magnetyczna 3,5 cala, dysk CD-RW z niezakończoną sesją lub urządzenie typu PenDrive (pamięć USB). Dokumenty podpisane elektronicznie podpisem kwalifikowanym o typie "wewnętrznym" mogą posiadać rozszerzenia: .sig, .sdoc, .XAdES, .zsi, .sigPro, .xml, natomiast maksymalna łączna suma rozmiarów załączników nie może przekroczyć 4 MB.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1766) wydziały Urzędu Miasta Tychy oraz podległe Urzędowi jednostki organizacyjne akceptują formaty elektroniczne wymienione w powyższym rozporządzeniu: .txt, .rtf, .pdf, .doc, OpenDocumentFormat, .jpg, .gif, .tif (.tiff), .png i .svg.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Dokument opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem dostarczony drogą elektroniczną do systemu ESP zostanie poświadczony Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO), które zostanie automatycznie odesłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej nadawcy. UPO zawiera między innymi pełną nazwę odbiorcy korespondencji, datę i czas doręczenia dokumentu, datę i czas wytworzenia UPO, jak również wszystkie dokumenty, które zostały przesłane przez nadawcę do systemu ESP. W przypadku składania dokumentów osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku Urzędu Miasta, składający wniosek może zażądać zapisania UPO na nośniku danych, na którym dostarczone zostały dokumenty. Lista obsługiwanych nośników danych znajduje się powyżej.

Inne wymagania:

  • Dokumenty elektroniczne opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem są przyjmowane na parterze Urzędu w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku Informacji.
  • W przypadku stwierdzenia obecności wirusów lub innych niebezpiecznych elementów, składane dokumenty zostaną odrzucone i nie będą wprowadzone do systemu ESP.
  • Przyjmowanie dokumentów elektronicznych w siedzibie Urzędu i wydawanie UPO realizowane jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
  • Szczegółowa instrukcja użytkowania systemu ESP znajduje się tutaj.

Powrót


Drukuj stronę